کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم 96/11/18با حضور قاری محترم جناب آقای محمد کاظمی

 کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم روز چهارشنبه مورخ 96/11/18با حضور قاری محترم ، جناب آقای محمد کاظمی بعد از اقامه فریضه عشاء برگزار خواهد شد